Departments

  • Sanskrit Jyothisha

  • Sanskrit Nyaya

  • Sanskrit Sahitya

  • Sanskrit Vedanta

  • Sanskrit Vyakarana

  • Sanskrit General

  • English

  • Physical Education